Regulamin dokonywania opłat drogą elektroniczną na rzecz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w Warszawie

 

  1. Definicje

Organizator – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 02-366 z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089011, NIP: 712-015-74-69, REGON: 00416311800000

Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie fse.wroc.pl, umożliwiający Użytkownikom zapisanie się na  wydarzenia organizowane przez Organizatora oraz dokonywanie płatności za udział w tych wydarzeniach.

Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, dokonującą płatności za pośrednictwem Serwisu.

Usługi – w ten sposób określa się organizację poszczególnych wydarzeń przez Organizatora, na które obowiązują zapisy i płatności za pośrednictwem Serwisu. Przez usługi określa się również roczną składkę członkowską płatną przez członków Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w Warszawie na podstawie statutu tego Stowarzyszenia.

 

  1. Postanowienia ogólne

2.1. Na podstawie art. 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa”) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Stowarzyszeniem”) ustala niniejszy regulamin dokonywania płatności drogą elektroniczną za usługi świadczone przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz dokonywania darowizn i zapisów na prowadzenie działalności statutowej przez Stowarzyszenie, zwany dalej „Regulaminem”..

2.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Stowarzyszenie  przy użyciu serwisu fse.wroc.pl  (zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o ofercie, dokonania płatności i zakupu usługi, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług.

2.3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania
z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu
jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000089011, NIP: 712-015-74-69, REGON: 00416311800000.

2.5. Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę że prowadzona przez nie działalność usługowa jest odpłatną działalnością pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z Ustawą.

2.6 Działalność Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą lub działalnością mającą charakter działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Usługi świadczone przez Organizatora stanowią realizację jego celów statutowych i służą promocji Skautingu oraz aktywizacji członków Stowarzyszenia. Organizator nie będzie czerpał z zysków z organizacji wydarzeń, a wszelkie opłaty wpłacane przez Użytkowników służą pokryciu kosztów związanych z ich organizacją.

 

  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1. W ramach świadczenia usług przez Stowarzyszenie, Użytkownik może wziąć udział w zajęciach i wydarzeniach harcerskich organizowanych przez Stowarzyszenie.

3.2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

  1. Płatności

4.1 Serwis umożliwia dokonanie płatności za pomocą następujących środków

a.) Przelew bankowy

b.) Przelew internetowy

c.) Karty płatnicze

d.) Gotówka płatna przez Użytkownika na rzecz członków umocowanych przez  Organizatora do działania w jego imieniu.

4.2. Płatność gotówką oraz bezpośrednim przelewem na konto Organizatora jest możliwa dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu.

4.3 Przelewu należy dokonywać na konto wskazane w Serwisie podając w tytule przelewu imię i nazwisko Użytkownika oraz dane dotyczące przynależności do poszczególnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.

4.4 Wybierając metodę płatności Kartą Płatniczą (Przelewy24) po kliknięciu w widoczny na stronie link Użytkownik zostanie przekierowany na bezpieczne strony Przelewy24 w celu autoryzacji płatności, która typowo nastąpi w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

4.5 Do poprawnej autoryzacji karty płatniczej, konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych karty:

a.) rodzaju karty kredytowej

b.) numeru karty kredytowej

c.) nazwiska i imienia Użytkownika, będącego właścicielem karty

d.) daty ważności karty kredytowej

e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej – trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty).

4.6 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego. Organizator nie posiada dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi Użytkownik dokonuje zapłaty za dokonane rezerwacje.

4.7 Za poprawność transakcji prowadzonych za pośrednictwem Serwisu płatności Przelewy24 odpowiada spółka PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068. Zasady dokonywania płatności w systemie Przelewy24 reguluje: „Regulamin Dokonywania Płatności w Serwisie Przelewy24”, dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

 

  1. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

 5.1. Anulowanie rezerwacji do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie, po dokonaniu płatności nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji, w których Organizator wyraził zgodę na anulowanie rezerwacji, lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

5.2. Dokonanie zmian lub anulowania rezerwacji możliwe jest poprzez uzyskanie zgody Organizatora na dokonanie zmian, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora, wysłanym na piśmie  (podając imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji) na adres e-mail: platnosci(at)fse.wroc.pl

5.3. W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów Użytkownik upoważnia Stowarzyszenie do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z kwoty wpłaconej zaliczki. W przypadku jeśli kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalana indywidualnie z Użytkownikiem poprzez umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

  1. Ochrona danych osobowych

6.1 Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).

6.2 Administratorem danych osobowych jest Organizator zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Organizatora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach realizacji poszczególnych usług.

6.3 W celu umożliwienia realizacji płatności on-line Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu www.przelewy24.pl , którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.

6.4 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: platnosci(at)fse.wroc.pl

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017

7.2 Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

7.4 Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej fse.wroc.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

7.5 Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany regulaminu jest jednoznaczne z podaniem do wiadomości Użytkowników.